RUSH MEMO FOR FOR PUBLIC SECONDARY AND INTEGRATED SCHOOLS: KURIHENDUM PARA SA COMPETENCY-BASED TRAINING PROGRAM FOR SECONDARY FILIPINO TEACHERS (PAGPAPAHUSAY SA PAGTALAKAY SA MGA KRITIKAL NA KASANAYANG PAMPAGKATUTO SA SEKUNDARYA GAMIT ANG PAMANTAYAN NG PROGRAMANG K TO 12)

18-09-010. KURIHENDUM PARA SA COMPETENCY-BASED TRAINING PROGRAM FOR SECONDARY FILIPINO TEACHERS (PAGPAPAHUSAY SA PAGTALAKAY SA MGA KRITIKAL NA KASANAYANG PAMPAGKATUTO SA SEKUNDARYA GAMIT ANG PAMANTAYAN NG PROGRAMANG K TO 12)

Leave a Reply