DM NO. 857, S. 2022. PANSANGAY NA TEKNIKAL PANG-AKADEMIKO AT PANGKAT-PAGGAWA PARA SA FACE-TO-FACE NA EBALWASYON NG MGA KAGAMITANG PAMPAGKATUTO TUGON SA 3PS-K-3BS (PAGBUO AT PAGKALAP NG MGA KAGAMITANG PAMPAGKATUTO PARA SA BAWAT BUMABASA)

DM NO. 857, S. 2022. PANSANGAY NA TEKNIKAL PANG-AKADEMIKO AT PANGKAT-PAGGAWA PARA SA FACE-TO-FACE NA EBALWASYON NG MGA KAGAMITANG PAMPAGKATUTO TUGON SA 3PS-K-3BS (PAGBUO AT PAGKALAP NG MGA KAGAMITANG PAMPAGKATUTO PARA SA BAWAT BUMABASA)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s