2019 Graduation Message of Dr. Romela M. Cruz, CESE, Officer In-Charge, Office of the Assistant Schools Division Superintendent

DSC_7591

Nais kong ipaabot ang pagbati ng “Maligayang Pagtatapos” sa mga batang magsisipagtapos sa mga paaralang Lungsod ng Mandaluyong, Taong Panuruang 2018-2019 na may temang “PAGKAKAISA SA PAGKAKAIBA-IBA: KALIDAD NA EDUKASYON PARA SA LAHAT” (Unity in Diversity: Quality Education For All).

Ang inyong pagtatapos sa taong ito ay nagsisilbing salamin ng pagkakaisa at tagumpay natin bilang Pilipino sa pagkamit ng kalidad na edukasyon para sa lahat.  Taglay ninyong lahat ang talino, kakayahan, kasanayan at kamalayan ng lahing Pilipino na tinuklas at hinasa ng Programang K to 12.  Bagama’t iba-iba ang  paniniwala, wika, relihiyon,  kutura at tradisyon sa ating kapuluan, pinagkaisa naman tayo ng iisang adhikain, at ito ay ang makamit  ng lahat ng Pilipino ang kalidad na edukasyon.

Ang pagtamo ng dakilang adhikain na ito ay isang malinaw at matibay na dahilan kung bakit nag-uumapaw ang kaligayahan ng bawat isa sa araw na ito.   Kaisa ninyo ako sa pagdiriwang ng inyong tagumpay.  Matapos ang maraming taong pagpupunyagi at pagsisikap, nakamit ng lahat ang  kalidad na edukasyon, handog ng Programang K to 12. Tunay nga na ito ay sistema ng edukasyong pumapantay sa mataas na antas ng edukasyon hindi lamang sa buong Asya, kung hindi sa buong mundo. Taas-noo ninyong maipagmamalaki ang inyong sarili sapagkat kayo ang produkto nito. Anuman ang inyong taglay na galing at husay ay sumasagisag sa kadakilaan ng Lahing Pilipino.

Sa pagkamit ng inyong tagumpay sa araw na ito, pasalamatan at pahalagahan ang pagmamahal at pagpapakasakit ng inyong mga magulang, guro at mga opisyal ng inyong paaralan. Sila ang nagsilbing gabay at lakas sa panahon ng kahinaan at pangangailangan. Mahalin ninyo sila, igalang at ihandog sa kanila ang inyong tagumpay. Higit sa lahat, huwag ninyong kalilimutan na magpasalamat sa Diyos na laging nagmamahal at gumagabay sa inyong lahat.

Sa inyong paglisan sa paaralan na nagsilbing saksi sa mga naani ninyong tagumpay pang-akademiko, nawa ay hawakan kayo ng Diyos sa palad ng kanyang mga kamay. Nawa ay patuloy kayong magtagumpay sa inyong mga panghinaharap na pagsisikap.

Pagpalain kayo ng Poong Maykapal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s