2019 Graduation Message of Mrs. Emma G. Arrubio, Chief Education Supervisor, School Governance and Operations Division

ARRUBIO

Isang maalab  na pagbati para sa lahat ng mga magsisipagtapos sa taong panuruan 2018-2019!

Ang pagtatapos ay nagbabadya ng isang bagong simula. Para sa isang magulang isa na marahil sa pinakamahalagang bahagi sa kanyang buhay ay ang masaksihan ang pagtatapos ng kanyang anak.marahil ay nag-uumapaw sa galak at labis na pasasalamat ang kanyang puso habang buong pagmamalaking pinagmamasdan ang kanyang anak na naglalakad paakyat ng entablado upang tanggapin ang bunga ng kanyang pagpupunyagi – ang kanyang  diploma na siyang  sumasagisag sa kanyang mga sakripisyo at pagsusunog ng kilay upang matuto.

Ang tema ng pagtatapos sa taong ito ay   “Pagkakaisa sa Pagkakaiba-iba:   Kalidad ng Edukasyon Para Sa Lahat”. Marahil ay mabubuo ang ganitong katanungan sa inyong isipan: paano maiuugnay ang pagkakaisa sa pagkakaiba-iba?  Tila baga ang dalawang konsepto na ito ay hindi maaring maipag-ugnay. Ito ang isang malaking hamon sa ating lahat:  ang matutunang tanggapin at igalang ang naiibang pananaw ng ating kapwa. Sa ganitong paraan ay malaya pa rin  nating makakamtan ang pagkakaisa sa kabila ng magkakaibang paniniwala o opinion. Ito ang binigyang-diin  ng Kagawaran ng Edukasyon- ang maipamulat sa atin ang tunay na kahalagan ng pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba-iba habang sinisikap nito na maabot ang mithiing de-kalidad na edukasyon para sa lahat ng mag-aaral anuman ang kanyang katayuan sa buhay, pananampalataya, kasarian o kulay.

Binabati ko rin ang mga magulang na nagbigay ng kanilang di-matatawaran at walang  pasubaling pagmamahal at suporta sa kanilang mga anak, gayundin  din sa lahat ng mga guro na naglaan ng mahabang oras at nagbuhos ng pagmamahal sa bawat mag aaral upang siya ay hubugin na maging isang mabuti, responsableng mag-aaral at mamamayan. Sa kontekstong ito ay nakikita natin ang pagkakaiba ng bawat isa hingil sa kanilang mga paniniwala at pananaw subalit sa dulo, silang lahat ay nagkaisa at pinagsama ng kanilang taimtim na paniniwala na ang bawat mag-aaral ay kailangang mabigyan ng kalidad na edukasyon.

Aking samo at dalangin nawa ay lagi nating isapuso na ang pagkakaiba sa paniniwala man o pananaw ay kailanman di magiging hadlang upang magkaisa tayo. Patuloy ninyong pagsikapang maangkin ang kalidad na edukasyon sapagkat ito ang siyang magsisilbing  susi upang mabuksan ang pintuan ng napakaraming oportunidad at pagkakataon na siyang magdadala sa atin tungo sa isang matagumpay, masagana, maginhawang pamumuhay at maunlad na Pilipinas.

Sa muli, ang aking taos-pusong pagbati sa inyong lahat!

Maraming salamat po!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s