FOR ELEMENTARY AND SECONDARY SCHOOLS: PAGSASAGAWA NG “DIVISION LEARNING ACTION CELL” (DLAC) PARA SA MGA PUNO NG KAGAWARAN/ TAGAPAG UGNAY (ELEMENTARYA AT SEKUNDARYA) AT MGA NAMAMAHALA SA SENIOR HIGH SCHOOL (SHS) SA FILIPINO

19-12-27. PAGSASAGAWA NG “DIVISION LEARNING ACTION CELL” (DLAC) PARA SA MGA PUNO NG KAGAWARAN/ TAGAPAG UGNAY (ELEMENTARYA AT SEKUNDARYA) AT MGA NAMAMAHALA SA SENIOR HIGH SCHOOL (SHS) SA FILIPINO

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s