FOR ELEMENTARY AND SECONDARY SCHOOLS: PAGSASAGAWA NG “DIVISION LEARNING ACTION CELL” (DLAC) PARA SA MGA PUNO NG KAGAWARAN/ TAGAPAG UGNAY (ELEMENTARYA AT SEKUNDARYA) AT MGA NAMAMAHALA SA SENIOR HIGH SCHOOL (SHS) SA FILIPINO

19-12-27. PAGSASAGAWA NG “DIVISION LEARNING ACTION CELL” (DLAC) PARA SA MGA PUNO NG KAGAWARAN/ TAGAPAG UGNAY (ELEMENTARYA AT SEKUNDARYA) AT MGA NAMAMAHALA SA SENIOR HIGH SCHOOL (SHS) SA FILIPINO

Leave a Reply